Image
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Przedszkole Gminy Siepraw w Sieprawiu, e-mail przedszkolesiepraw@op.pl, telefon 12 274 60 60 reprezentowane przez dyrektora Agnieszkę Bujas.

2) Został powołany inspektor danych osobowych Pan Michał Skowron i ma Pani/Pan/dziecko prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl

3) Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) (na podstawie zgody) b) (wykonanie umowy) c) (przepisu prawa) oraz art. 9 ust. 2 lit.  a) (zgoda osoby) b) (przepis prawa) w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

5) Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan/dziecko prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pan/Pani/dziecko prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan/dziecko, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecko dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9) Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

11) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Image
Informacja o systemie monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z postanowieniami przepisów:

- Prawo oświatowe art. 108a. ust. 1

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy art. 22[2] par. 1

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 9a. ust. 1

Dyrektor Przedszkola Gminy Siepraw w Sieprawiu w uzgodnieniu z organem prowadzącym oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim i mając na uwadze ww. przepisy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia uczniom i ich własności materialnych, a także rodzicom, pracownikom oraz osobom odwiedzającym szkołę oraz rzetelnemu zabezpieczeniu majątku gminy zawiadamia o stosowaniu monitoringu wizyjnego na terenie Przedszkola.

Monitoringiem objęty hol, wejściu do przedszkola, teren wokół przedszkola. Wybrane miejsca są podatne na akty wandalizmu, braku poszanowania mienia oraz kradzieże.

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych z monitoringu wizyjnego jest Przedszkole Gminy Siepraw w Sieprawiu, e-mail przedszkolesiepraw@siepraw.pl, telefon 12 274 60 60.

Powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontaktować się można za pomocą maila skarbnik.audyt@onet.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Information

Nasz Sympatyczne Przedszkole Kropla Słońca jest instytucją, 
która wychowuje dzieci, a nie je gości.

Jest to placówka zapewniająca 12 miesięcy edukacji dzieciom w wieku 0-6 lat. 
Naszym celem jest wychowanie powierzonych nam dzieci na ludzi pewnych siebie,
badaczy i uczących się uczyć pokolenia.

 

Odwiedza nas 243  gości oraz 0 użytkowników.

Galeria zdjęć

No Images

Jesteśmy w Social Mediach