• ZARZĄDZENIE NR 5/2020 W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT

                                                                                                       Siepraw, dnia 27.08.2020 r.

Zarządzenie Nr 5/2020

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych
w Sieprawiu

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie dziecka z wychowania przedszkolnego, kwot za wyżywienie, terminów płatności oraz praw i obowiązków rodziców (opiekunów) dziecka korzystającego z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminy Siepraw w Sieprawiu

Na podstawie:

- art. 13 ust. 1 pkt. 2, art. 29 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r - Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r, poz. 59)  

- art. 52 ust.1, 2, 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r, poz. 2203)

- Uchwały Rady Gminy Siepraw Nr XXXII/312/18 z dnia 10 maja 2018 r. określającej czas bezpłatnego wychowania przedszkolnego oraz wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar i warunki zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach;

w roku szkolnym 2019/2020 obowiązują następujące zasady odpłatności za korzystanie dziecka z wychowania przedszkolnego:

§ 1

 1. Zgodnie § 2 oraz § 3 Uchwały Nr XXXII/312/18 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 maja 2018r określającej czas bezpłatnego wychowania przedszkolnego oraz wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar i warunki zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach: przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci   objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym 5 godzin, pobierana jest opłata w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
 2. Rodzice (opiekunowie dziecka) zobowiązują się do płacenia comiesięcznej odpłatności za korzystanie z płatnych świadczeń nauczania, wychowania i opieki, w oddziale przedszkolnym szkoły i za wyżywienie w kwocie:
  1. za pobyt 6 godzinny:

- 1,00 zł opłaty za świadczenie nauczania, wychowania i opieki, oraz

- 6,00 zł za spożywane posiłki,

za każdy dzień obecności dziecka w oddziale przedszkolnym,

 1. za pobyt 8 godzinny:

- 3,00 zł opłaty za świadczenie nauczania, wychowania i opieki oraz

- 7,00 zł za spożywane posiłki,

za każdy dzień obecności dziecka,

 1. za pobyt 10 godzinny:

- 5,00 zł opłaty za świadczenie nauczania, wychowania i opieki oraz

- 7,00 zł za spożywane posiłki,

za każdy dzień obecności dziecka,

 1. Opłaty, o których mowa w ust. 2 są naliczane na końcu miesiąca na podstawie listy obecności dziecka w oddziale przedszkolnym. Brak zgłoszenia nieobecności dziecka na zasadach określonych w Regulaminie Przedszkola skutkować będzie naliczeniem dziennej opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym.
 2. Opłaty za korzystanie dziecka z wychowania przedszkolnego i wyżywienia rodzice (opiekunowie dziecka) zobowiązują się wnieść w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po tym, którego opłaty dotyczą, z tym, że opłaty za czerwiec 2021 roku winny być dokonane do 3 lipca 2021r.
 3. Opłaty, o których mowa w pkt. 2 wnoszone są przelewem na rachunek bankowy Zespołu 02 85910007 0240 0000 0127 0001 w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Sieprawiu lub w sekretariacie przedszkola na kwitariusz.
 4. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy lub wpłaty na kwitariusz.
 5. Nieterminowe regulowanie należności wynikających z rozliczenia miesięcznego skutkować będzie naliczeniem odsetek od należności publicznoprawnych. Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia następującego po terminie płatności do dnia zapłaty włącznie.
 6. Zaległość wynikająca z rozliczenia miesięcznego przekraczająca 10 dni skutkować będzie zawieszeniem świadczenia na rzecz dziecka usługi korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z § 1 Zarządzenia.

§ 2

Zastrzega się prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen produktów żywnościowych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ceny posiłków.

§ 3

Rodzic zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko jedynie w godzinach wskazanych w deklaracji z zachowaniem godzin pracy placówki wskazanych w deklaracji.                   § 4

Zarządzanie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń przedszkola, stronie internetowej www.przedszkole.siepraw.edu.pl lub poprzez doręczenie bezpośrednio do rąk rodzica lub prawnego opiekuna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie 1 września 2020 r. i obowiązuje w roku szkolnym 2020/2021.