Witamy

Praca wychowawczo – dydaktyczna w przedszkolu oparta jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa ta określa cele wychowania przedszkolnego, a także wszystkie obszary działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego. Tekst aktualnej podstawy programowej można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.


Nasza praca z dziećmi oparta jest również na programie nauczania „Dziecko w swoim żywiole” autorstwa Anny Pawłowskiej-Niedbała oraz Doroty Kucharskiej. W warstwie merytoryczej program zakłada wszestronny i harmonijny rozwój dziecka. Prezentuje szeroki zakres treści edukacyjnych dotyczących różnych rodzajów aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej. Służy ukierunkowanemu wspomaganiu rozwoju dzieci, od adaptacji przedszkolnej aż do zbudowania ich gotowości szkolnej. Pozostaje w zgodzie ze współczesnymi koncepcjami wychowania przedszkolnego oraz kładzie nacisk na znaczenie relacji dziecko – nauczyciel – rodzic.


Kolejnym ważnym dokumentem, który uwzględniamy w naszej pracy jest plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na dany rok szkolny. Plan ten określa główne założenia pracy, zadania, a także sposoby i środki realizacji tych zadań. Tematem wiodoącym w roku szkolnym 2014/2015 jest: "Mój kraj i jego droga do ekologicznego stylu życia". 


Dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola proponujemy:


• Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone każdego dnia,


• zajęcia dodatkowe podejmowane z inicjatywy nauczycielek (muzyczno – ruchowe, logopedyczne, edukacja przez sztukę),


• naukę religii – dwa razy w tygodniu,


• naukę języka angielskiego – dwa razy w tygodniu,


• Język angielski

W nauczaniu języka angielskiego stosujemy metody – audiowizulaną, (audio visual method) audiolingwalną ( audiolingual method), komunikacyjną (communicative method), reagowania całym ciałem (Total Physical Responce). Rozwijamy u dzieci między innymi sprawności – aktywnego słuchania, reagowania, rozpoznawania słów i zwrotów, mówienia, poprawnej wymowy, czytania i pisania. Poziom trudności poszczególnych ćwiczeń jest dostosowany do możliwości dziecka.


Co osiągamy?

Uwrażliwiamy dziecko na różnorodność językową i kulturową, kształtujemy motywację do nauki języka , umiejętność logicznego myślenia , wrażliwość muzyczną oraz umiejętność pracy indywidulanej oraz w grupie.