• KONKURS PLASTYCZNY "MOJA WYPRAWA W KOSMOS"

konkurs-plakat www

Regulamin konkursu plastycznego "Moja wyprawa w Kosmos"

Czas trwania konkursu:

Od 01.11.2012 do 01.02.2013 (ostateczny termin nadsyłania prac).

1. Postanowienia ogólne

Temat konkursu: „Moja podróż w Kosmos”

Konkurs plastyczny prowadzony będzie w przedszkolach na terenie Gminy Siepraw

Organizatorzy: Przedszkole w Sieprawiu

Patronat i współpraca: GOKiS w Sieprawiu

Opiekunowie: Barbara Sanowska, Joanna Martynuska

2. Cele konkursu

popularyzacja kosmonautyki i astronomii
rozwój talentów artystycznych wśród dzieci
rozwijanie zainteresowań wiedzą na temat kosmosu
rozwijanie zainteresowań wiedzą techniczną
kształcenie wyobraźni twórczej wśród dzieci w wieku przedszkolnym
Podnoszenie dziecięcej świadomości na temat znaczenia przyrody w życiu człowieka
konfrontacja dziecięcych prac plastycznych w zakresie przedstawianego tematu
3. Uczestnicy konkursu

Dzieci w wieku przedszkolnym:

Grupa 3 Latków
Grupa 4 Latków
Grupa 5 Latków
4. Warunki

Zadaniem uczestników jest zilustrowanie dowolną techniką podanego tematu.
Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A3, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, collage itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych nie będących obrazami (np. makiety, itp.)
Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z czytelnie napisanymi danymi autora: imię, nazwisko, wiek oraz nazwę przedszkola , imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem, którego została wykonana praca (rodzic lub nauczyciel) oraz oświadczenie (załącznik poniżej).
Prace należy dodatkowo podkleić sztywną tekturą.
Jedną pracę może wykonać maksymalnie dwóch autorów (prace zbiorowe nie będą oceniane).
Z każdej placówki należy wyłonić maksymalnie po 3 prace z każdej grupy wiekowej.
a) W przypadku niskiej liczby prac dzieci z danej grupy wiekowej można dołączyć prace dzieci z drugiej grupy wiekowej, ale łączna liczba prac z danego przedszkola nie może przekraczać L.9.

5. Skład komisji konkursowej

W skład jury będą wchodzić dyrekcja ZPO w Sieprawiu, dyrekcja GOKiS nauczyciele-plastycy, organizatorzy konkursu.

6. Kryteria oceny prac konkursowych

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych

dzieci w wieku 3 lat
dzieci w wieku 4 lat
dzieci w wieku 5 lat

7. Prace oceniane będą pod względem:

Zgodności z tematem
Różnorodności stosowanych technik plastycznych.
Walorów artystycznych i estetycznych.
Zgodności z warunkami regulaminu (rozmiar i forma pracy).
Oryginalności pomysłu.

8. Termin dostarczenia prac:

Prace należy przesłać do 01 lutego 2013 r. na adres:

Przedszkole Gminy Siepraw, Siepraw 724, 32-447 Siepraw

Prace przesłane po 1.02.2013r. będą miały szanse być przesłane na Księżyc :)

9. Nagrody

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody oraz umieszczenie prac w galerii na stronie internetowej przedszkola w Sieprawiu (www.przedszkole.siepraw.eu) oraz na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieprawiu.

Wyłonienie zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 21 lutego 2013 r. podczas wystawy prac w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu.

Uwaga!

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.

Zwrot prac konkursowych autorom nastąpi przed upływem końca roku szkolnego 2012/2013

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie!

Załącznik

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora Konkursu plastycznego „Moja wyprawa w Kosmos” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia ww. konkursu oraz dalszego wykorzystania pracy.

…………………………………………………………………………………………………

(Podpis rodzica lub opiekuna prawnego / pełnoletniego uczestnika konkursu)