• ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE MAJ – SŁONECZKA

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE MAJ – SŁONECZKA

TYDZIEN I: NASZA OJCZYZNA

CELE: Zapoznanie z legendą powstania państwa polskiego. Poznanie symboli narodowych: flaga , godło. Kształtowanie poczucia przynależności do narodu kraju. Poznanie nazw krajów sąsiadujących z Polską. Utrwalenie nazwy stolicy kraju oraz poznanie innych, większych miast

SPOSOBY REALIZACJI: legenda „O Lechu, Czechu i Rusie” (oprac. Magdaleny Satkowskiej), zabawa ruchowa „Orzeł poluje!”, atlasy świata dla dzieci, mapa Polski i Europy, zabawa ruchowa „Dzień dobry”, „Podróże po Polsce”-wypowiedzi dzieci, praca plastyczna „Biało-czerwona”, zabawa matematyczna „Rzeka i rzeczka”, zabawa ruchowa „Kajakiem po Wiśle”.

TYDZIEŃ II: TUTAJ MIESZKAM

CELE: Zapoznanie z historią regionu, pomnikami i sławnymi osobami. Wyzwalanie aktywności poznawczej. Wskazywanie cech charakterystycznych dla miasta i wsi. Poznanie pozytywnych aspektów życia w mieście i życia na wsi. Kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Utrwalenie nazwy kraju, stolicy i najdłuższej rzeki. Rozwijanie umiejętności gry a instrumentach perkusyjnych. Poszerzanie wiadomości dzieci na temat miejsca wydobycia soli.

SPOSOBY REALIZACJI: „Moja okolica”-obserwacja okolicy przedszkola podczas spaceru, zabawa ruchowa „Mam sprawę”, burza mózgów „Co dobrego jest na wsi, co dobrego jest w mieście?”, albumy związane z najbliższą okolicą, zabawa „Wycieczka po Polsce”, zabawa matematyczna „Z miasta do miasta mkną samochody” , „Słone opowieści” Magdaleny Satkowskiej, zabawa badawcza „Sól”.

TYDZIEŃ III: CO SŁYCHAĆ NA WIOSENNEJ ŁĄCE

CELE: Poznanie nazw i wyglądu wybranych kwiatów łąkowych. Doskonalenie małej motoryki. Zdobywanie wiadomości na temat trybu życia wybranych zwierząt i ich roli oraz znaczenia w przyrodzie. Poznanie sposobu poruszania się zwierząt łąkowych. Kształcenie umiejętności klasyfikowania obrazków na podstawie jednej cechy. Utrwalenie znajomości zjawisk atmosferycznych. Przypomnienie zasad zachowania się w czasie burzy.

SPOSOBY REALIZACJI: „Kwiatowe puzzle”, zabawa dydaktyczna „Kolorowe kwiaty”, zagadki słowne o kwiatach łąkowych, „Łąka”- praca plastyczna, wiersz „Niedoszłe spotkanie” Magdaleny Satkowskiej, zabawa ruchowa „Nietoperze”, zabawa klasyfikacyjna „Kto się porusza?”, zabawa „Majowy deszczyk”, zabawa bieżna „Burza”, zabawa ruchowa „Mrówki”.

TYDZIEŃ IV: NASI RODZICE
CELE: Kształtowanie rozumienia wartości, jaką jest przynależność do rodziny. Zwrócenie uwagi na wagę relacji łączących najbliższych. Nazywanie członków swojej bliższej i dalszej rodziny.

SPOSOBY REALIZACJI: Przygotowania do uroczystości, utrwalanie wierszyków, piosenka „O wiośnie to piosenka”, „Urodziły się motyle”, „I love my family”, przygotowanie upominków-praca plastyczna „Łąka”, rozmowa „Dlaczego rodzina jest ważna?”, zabawa ruchowa „Moja rodzina”, zabawa naśladowcza „Co robi mama, co robi tata?”, zabawa ruchowa „Pomogę mamie”.