• ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MAJ – GRUPA POZIOMECZKI

                           ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MAJ – GRUPA POZIOMECZKI


Tydzień pierwszy – Temat: Nasza ojczyzna
   Cele główne: poznanie symboli narodowych oraz barw narodowych, poznanie wiadomości na temat
własnego kraju, poszerzanie wiedzy na temat symboli narodowych, przybliżanie wiedzy na temat
polskich legend, poznanie informacji dotyczących Warszawy, rozbudzanie poczucia tożsamości
narodowej, zapoznanie z mapą Polski.
   Sposoby realizacji: Wiersz – zagadka B. Formy „Flaga”. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Biały i
czerwony”. Rozmowa połączona z pokazem na temat symboli narodowych oraz ważnych miast w historii
Polski. Nawiązanie do legend o Smoku Wawelskim i Panu Twardowskim. Zabawa dramowa „Pomnik
syrenki”. Wskazywanie na mapie Polski ważnych miejsc: Morze Bałtyckie, Warszawa, Kraków, Tatry.
Tydzień drugi – Temat: Tutaj mieszkam
   Cele główne: Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla środowiska miejskiego i wiejskiego,
zachęcanie do korzystanie z dóbr kulturalnych, poznanie i utrwalenie zasad właściwego zachowania w
miejscach publicznych, rozbudzanie zainteresowania historią i sztuką ludową, poznanie położenia swojej
miejscowości na mapie Polski, zapoznanie z hymnem Polski i Unii Europejskiej, rozwijanie umiejętności
mierzenia za pomocą wspólnej miary.
   Sposoby realizacji: Opowiadanie M. Berowskiej „Dlaczego jest nam dobrze w naszym kraju”.
Omówienie ilustracji przedstawiających miasto i wieś. Rozmowa na temat tego co można zobaczyć w
muzeach i izbach regionalnych. Oglądanie i opisywanie różnego rodzaju map. Wysłuchanie i śpiew
hymnu Polski oraz Unii Europejskiej. Zabawa matematyczna „Daleko jeszcze?”.
Tydzień trzeci – Temat: Co słychać na wiosennej łące
   Cele główne: Wzbogacanie słownictwa o nazwy zwierząt i kwiatów występujących na łące, poznanie
cyklu rozwoju motyla, utrwalenie nazw owadów żyjących na łące, rozwijanie orientacji w przestrzeni,
rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wagę, kształtowanie umiejętności
obserwowania przyrody, wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych.
   Sposoby realizacji: Wiersz B. Formy „Łąka”. Zagadki na temat zwierząt żyjących na łące. Demonstracja
i omówienie planszy z cyklem rozwoju motyla. Zabawa matematyczna kształtująca rozumienie pojęcia
wagi i porównywania przedmiotów ze względu na ich ciężar „Lekki jak mrówka”. Doświadczenie
przyrodnicze „Tęcza”.
Tydzień czwarty – Temat: Nasi rodzice
   Cele główne: Wzbogacanie słownictwa na temat rodziny, wzbogacanie doświadczeń plastycznych,
poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu z rodziną, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
tekstów literackich, poszerzanie słownictwa związanego z zawodami.
   Sposoby realizacji: Opowiadanie U. Piotrowskiej „Portret rodzinny” - rozmowa na temat opowiadania i
własnych doświadczeń. Zabawa poszerzająca słownictwo „Członkowie rodziny”. Wykonanie portretów
przedstawiających członków rodziny. Zabawa ruchowa „Wycieczka do krainy figur. Zabawa kształtująca
słuch fonemowy „Zawody”. Rozmowa na temat zawodów/miejsc pracy rodziców i członków rodziny.