• ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ - GRUPA JAGÓDKI

Tydzień pierwszy - Temat: Nasza Ojczyzna.
Cele główne: Przypomnienie podstawowych informacji na temat naszego kraju, barw narodowych i symboli narodowych. Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania zapisanych informacji. Rozbudzanie zainteresowań pięknem Polski. Zapoznanie z mapą Polski - rozwijanie umiejętności korzystania z map. Kształtowanie umiejętności przeliczania.
Sposoby realizacji: zabawa językowa - czytanie globalne wyrazów FLAGA, GODŁO, POLSKA, ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów tematycznie związanych z Polską; ćwiczenia doskonalące znajomość poznanych liter oraz umiejętność kodowania i dekodowania informacji; ćwiczenia kształtujące umiejętność opisywania ilustracji; prezentacja mapy Polski; zabawy matematyczne, zabawy ruchowe

Tydzień drugi - Temat: Tutaj mieszkam.
Cele główne: Nabywanie umiejętności skupiania uwagi na utworze literackim. Poznanie położenia swojej miejscowości na mapie Polski. Rozwijanie koordynacji ruchowej oraz poczucia rytmu. Rozwijanie pamięci oraz aparatu artykulacyjnego. Utrwalenie wyglądu podstawowych znaków drogowych. Kształtowanie myślenia logicznego.
Sposoby realizacji: opowiadanie M. Berowskiej ,,Dlaczego jest nam dobrze w naszym kraju?”; wyszukiwanie na mapie własnej miejscowości; ćwiczenia z elementami kodowania, zabawy muzyczno - ruchowe; ćwiczenia oddechowe, ćwiczenie utrwalające znajomość podstawowych znaków drogowych, historyjka obrazkowa

Tydzień trzeci - Temat: Co słychać na wiosennej łące?
Cele główne: Stwarzanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających porównywanie wagi różnych przedmiotów. Rozwijanie kompetencji technicznych. Wzbogacenie słownictwa o nazwy zwierząt i kwiatów występujących na łące. Doskonalenie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi.
Sposoby realizacji: zabawa badawcza ,,Cięższy czy lżejszy?”, praca plastyczno - techniczna ,,Mrówka i ślimak”, słuchanie wiersza B. Formy ,,Łąka”, zabawa matematyczna z elementami kodowania ,,Mucha na stole”, ćwiczenia grafopercepcyjne, obserwacje przyrodnicze, zabawy dramowe i integracyjne

Tydzień czwarty - Temat: Nasi rodzice.
Cele główne: Poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego z rodziną. Rozwijanie inwencji twórczej. Rozwijanie umiejętności tworzenia zagadek. Ćwiczenie sprawności ruchowej. Poszerzenie słownictwa związanego z zawodami.
Sposoby realizacji: zabawa wzbogacająca słownictwo ,,Mam zagadkę”, zabawy ruchowe i orientacyjno - porządkowe; zabawa kształtująca wyobraźnię i wzbogacająca słownictwo ,,Wymarzona wycieczka”, zabawa kształtująca słuch fonemowy ,,Zawody”, gry i zabawy stolikowe związane z zawodami, zabawy rzutne