• ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA STYCZEŃ-POZIOMECZKI

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ – GRUPA POZIOMECZKI
Tydzień pierwszy – Temat: Nowy Rok
Cele główne: Kształtowanie zainteresowania czytaniem, wspieranie podejmowania prób czytania.
Zapoznanie z graficznym zapisem głoski w – literą W. Wzbogacanie wiedzy dotyczącej mierzenia czasu.
Kształtowanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dnia i nocy. Utrwalenie
charakterystycznych cech pór roku oraz nazw miesięcy i stałego ich następstwa.
Sposoby realizacji: Zabawa słowna „Słyszysz w w tych słowach?”, analiza i synteza wyrazów,
opowiadanie Moniki Niewielskiej „Niezwykły zegar”, zabawa utrwalająca nazywanie czynności
wykonywanych w różnych porach dnia i nocy, łączenie ilustracji z odpowiednią nazwą pory roku,
„Wyliczanka o dwunastu miesiącach”.
Tydzień drugi – Temat: Bale w karnawale
Cele główne: Zapoznanie z graficznym zapisem głoski ł – literą Ł. Wspieranie rozwoju motoryki małej.
Poznanie zwyczajów związanych z karnawałem. Rozwijanie ekspresji twórczej. Kształtowanie
umiejętności dodawanie i odejmowania. Tworzenie przyjaznej atmosfery poprzez zabawy integracyjne i
taneczne.
Sposoby realizacji: Zabawa dydaktyczna „Litera Ł”. Ćwiczenia grafomotoryczne, nazywanie obiektów,
słyszenie podanej głoski w nagłosie. Wiersz Bożeny Formy „Karnawałowa zabawa”. Rozmowa o
zwyczajach karnawałowych. Oglądanie zdjęć przedstawiających maski karnawałowe. Wykonanie swojej
maski karnawałowej. Zabawa matematyczna „Ile balonów?'. Taniec z balonami.
Tydzień trzeci – Temat: Święto babci i dziadka
Cele główne: Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, rozwijanie percepcji słuchowej, wzbudzanie
uczuć przywiązania i szacunku do osób starszych, zapoznanie z graficznym zapisem liczby 5, rozwijanie
umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat, rozwijanie sprawności manualnej.
Sposoby realizacji: Opowiadanie M. Niewielskiej „Omletowa jajecznica”, burza mózgów „Babcia i
dziadek”, nauka piosenki „Moja Babcia i mój Dziadek”, zabawa dydaktyczna „Co można robić z
dziadkami”, prezentacja graficznego zapisu liczby 5 – przeliczanie, posługiwanie się liczebnikami
porządkowymi i głównymi, wykonanie laurek dla babci i dziadka.
Tydzień czwarty – Temat: Zimowa olimpiada
Cele główne: Zapoznanie z graficznym zapisem głoski k – Literą K. Rozwijanie zainteresowań
sportowych dzieci. Wzbogacanie wiedzy na temat igrzysk olimpijskich i sportów zimowych, zapoznanie
z graficznym zapisem liczby 6 – doskonalenie leczenia w zakresie 6. Utrwalenie kształtów i nazw figur
geometrycznych. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązującego podczas zabaw zimowych
Sposoby realizacji: Zabawa dydaktyczna „Litera K”, rozmowa na temat różnych sportów zimowych,
prezentacja multimedialna na temat igrzysk olimpijskich, zabawa ruchowa „Sześć razy powtarzamy”,
praca plastyczna „Geometryczny szalik”, burza mózgów na temat „Bezpieczna zabawa zimowa”.