• ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA STYCZEŃ W GRUPIE ,,JAGÓDKI"

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ
Tydzień pierwszy - Temat: Nowy Rok.
Cele główne: Zapoznanie z graficznym zapisem głoski w - literą W. Kształtowanie zainteresowania czytaniem, wspieranie podejmowania prób czytania. Kształtowanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy. Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego. Zapoznanie z nazwami miesięcy.
Sposoby realizacji: zabawa dydaktyczna z elementami dramy ,,Litera W”, zabawa językowa ,,Czy słyszysz głoskę w?”, zabawa ruchowa ,,Dzień i noc”, historyjka obrazkowa ,,Rytm mojego dnia”, zabawa dydaktyczna ,,Rok i jego 12 miesięcy”, nauka wyliczanki o 12 miesiącach

Tydzień drugi - Temat: Bale w karnawale.
Cele główne: Doskonalenie sprawności ruchowej. Zapoznanie z graficznym zapisem głoski ł - literą Ł. Rozwijanie motoryki małej i ekspresji twórczej. Utrwalanie umiejętności przeliczania. Ćwiczenia percepcji słuchowej.
Sposoby realizacji: zabawy orientacyjno - porządkowe, ruchowe, analiza i synteza słuchowa wyrazu ŁOPATA, zabawa słowna ,,Łamańce językowe”, ćwiczenia grafomotoryczne, praca plastyczno - techniczna ,,Maska karnawałowa”, zabawa dydaktyczna ,,Słyszę i liczę”

Tydzień trzeci - Temat: Święto babci i dziadka.
Cele główne: Kształtowanie rozumienia stosunków przestrzennych i pojęć prawa - lewa strona. Utrwalenie piosenek, wierszy i układów ruchowych prezentowanych podczas występu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Kształtowanie rozumienia aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 5. Zapoznanie z graficznym zapisem liczby 5. Rozwijanie umiejętności współpracy. Zapoznanie z graficznym zapisem głoski z - literą Z.
Sposoby realizacji: Zabawa z elementami kodowania ,,Trzy kroki”, śpiewanie piosenek, deklamacja wierszy, ćwiczenie układów tanecznych związanych z występem, prezentacja graficznego zapisu liczby 5, zabawa matematyczna ,,Tyle - ile”, układanka przestrzenna, zabawa dydaktyczna ,,Litera Z”, ćwiczenia słuchu fonemowego, wysłuchiwanie głoski w nagłosie

Tydzień czwarty - Temat: Zimowa olimpiada.
Cele główne: Utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy i radości ze współdziałania. Zapoznanie z graficznym zapisem liczby 6 i kardynalnym aspektem liczby 6. Kształtowanie rozumienia liter jako nośników informacji. Zapoznanie z graficznym zapisem głoski k - literą K. Kształtowania umiejętności wypowiadania się na temat usłyszanych utworów literackich.
Sposoby realizacji: burza mózgów na temat ,,Bezpieczna zimowa zabawa”, zabawy integracyjne, prezentacja graficznego zapisu liczby 6, zabawa ruchowa ,,Sześć razy powtarzamy”, ćwiczenia słownikowe ,,Co mam na myśli?”, zabawa językowa ,,Zdrobnienia”, analiza i synteza słuchowa wyrazu KOT, zabawa słowotwórcza ,,Słowa na głoskę k”, rozmowa na temat opowiadania U. Piątkowskiej ,,Zimowi lokatorzy”