• ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE STYCZEŃ – SŁONECZKA

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE STYCZEŃ – SŁONECZKA

TYDZIEN I: NOWY ROK

CELE: Kształtowanie umiejętności dostrzegania powtarzalności układów i następstw czasu. Zapoznanie ze stałymi następstwami pór roku. Utrwalenie wiedzy na temat kolejności pór roku i ich charakterystycznych cech. Rozwijanie sprawności fizycznej. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nazwami pór dnia, dni tygodnia.

SPOSOBY REALIZACJI: wiersz Doroty Gellner „Nowy Rok”, ilustracje pór roku, oglądanie różnych rodzajów zegarów, malowanie farbami, zabawa „Żegnamy Stary Rok, witamy Nowy Rok”, piosenka pt. „Kalendarz”, wiersz Beaty Krysiak „Tydzień dzieci miał siedmioro”, zagadki.

TYDZIEŃ II: BALE W KARNAWALE

CELE: Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi, poszerzanie słownictwa. Kształtowanie umiejętności współdziałania z dorosłymi podczas realizacji zadania. Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. Wyrabianie umiejętności odtwarzania rytmu za pomocą prostych elementów ruchu.

SPOSOBY REALIZACJI: wiersz „Karnawał” Doroty Gellner”, rozmowa na podstawie zdjęć przedstawiających stroje balowe, praca plastyczna „Maska”, zabawy muzyczno-ruchowe.

TYDZIEŃ III: ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

CELE: Wzmacnianie więzi rodzinnych. Kształtowanie umiejętności orientowania się
w stosunkach pokrewieństwa w rodzinie. Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania.

SPOSOBY REALIZACJI: instrumentalizacja utworu, piosenki „Babciu, droga babciu”,
„Babcia z dziadkiem to jest to”, przygotowanie upominków, opowiadanie „Rodzina Kasi” Beaty Krysiak, „Bransoletka dla babci”-zabawa dydaktyczna, zabawa ruchowa „Koralik na sznurek” .

TYDZIEŃ IV: ZIMOWA OLIMPIADA


CELE: Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa
i przewidywania konsekwencji określonego zachowania. Wdrażanie do uważnego i udzielania odpowiedzi dotyczących treści utworu. Utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu. Uświadomienie dzieciom znaczenia przebywania na świeżym powietrzu.

SPOSOBY REALIZACJI: opowiadanie Beaty Krysiak „Sanki Mateusza”, zabawa ruchowa „Zjeżdżamy na sankach”, zabawa dydaktyczna „Sportowiec”, prezentacja multimedialna „Poznajemy zimowe dyscypliny sportowe”, zabawa ruchowa „Sporty zimowe”.