• ZARZĄDZENIE NR 3/2020 Z DNIA 24 MARCA 2020R.

Zarządzenie nr 3/2020
z dnia 24 marca 2020 r

w sprawie sposobu i trybu realizacji zadań w Zespole Placówek Oświatowych w Sieprawiu w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 1

W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówki w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. i obowiązkiem prowadzenia kształcenia na odległość ustala się , co następuje:

1. W przypadku oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 do 5 lat nauczyciele informują rodziców za pośrednictwem strony internetowej przedszkola (www.przedszkole.siepraw.pl ) o dostępnych materiałach edukacyjnych oraz możliwych sposobach i formach ich realizacji.
2. Podstawową formą kontaktu oraz konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami w szkole jest dziennik elektroniczny : moduł wiadomości, moduł zadania domowe.
3. W przypadku dzieci 6-letnich w oddziałach przedszkolnych i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciele poprzez moduł wiadomości w dzienniku elektronicznym informują rodziców o dostępnych materiałach edukacyjnych , a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu .
4. W klasach 4-8 nauczyciele przedmiotów :

a) język polski, język angielski , język niemiecki, historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, przyroda, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie realizują swój tygodniowy rozkład zajęć, wskazując uczniom zakres materiału, którego szacowany czas realizacji przez ucznia nie przekracza odpowiedniej dla danego przedmiotu tygodniowej liczby jednostek lekcyjnych.

b) religia, , muzyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne oraz nauczyciele specjaliści pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych informują rodziców o dostępnych materiałach edukacyjnych, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez ucznia w domu .

c) Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Należy uwzględniać w pierwszej kolejności te zagadnienia programowe, które przede wszystkim bazują na samodzielnej pracy ucznia.

§ 2

Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana w następujący sposób:

1. W oddziałach przedszkolnych i klasach 1-3 oraz w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych nauczyciele będą otwarci na udzielanie wsparcia, konsultacji, wskazówek rodzicom, którzy napotkają trudności w związku z udostępnionymi materiałami oraz możliwymi sposobami i formami ich realizacji. Dopuszczalna jest każda forma kontaktu zaakceptowana przez obie strony : rodzica i nauczyciela.
2. Wychowawcy klas 4-8 w dniach 25-27 marca 2020 r. sprawdzą aktywność kont uczniów w e- dzienniku i w razie potrzeby przeprowadzą rodziców przez proces aktywowania konta ucznia. Równocześnie zarejestrują wszystkie przypadki, w których konieczna będzie inna forma komunikowania się z uczniem i jego rodzicami. W porozumieniu z nimi ustalą tę formę komunikacji.
3. Uczniowie opierać się będą w nauce na wykorzystywaniu materiałów wskazanych oraz udostępnionych przez nauczyciela.
4. Nauczyciele klas 4-8 przygotowując materiały dla uczniów korzystać będą w szczególności z tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także odnosić się do tych emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. Wykorzystywać będą również platformy edukacyjne takiego typu jak Matlandia, Powtórkomat, LearningApps …
5. Materiały wskazywane i udostępniane przez nauczyciela w klasach 4-8 będą przesyłane do uczniów wyłącznie przez moduł zadania domowe w e- dzienniku. W tym miejscu nauczyciele będą załączać potrzebne pliki, a także zaznaczać ewentualną konieczność odesłania wykonanych prac przez ucznia. Jedynie w szczególnych sytuacjach, zgodnie z zapisem w pkt.2 dopuszczalna jest inna forma komunikacji.
6. Wskazując i udostępniając uczniom materiały nauczyciele są zobowiązani uwzględniać fakt, że uczeń klas 4-6 nie powinien spędzać przed ekranem urządzenia elektronicznego więcej niż 3 godziny, a uczeń klas 7-8, więcej niż 4 godziny dziennie.

§ 3

1.W klasach 4-8 ocenie mogą podlegać prace uczniów, które nauczyciel zlecił do wykonania i odesłania. Nauczyciel może również oceniać aktywność uczniów na wskazanych przez niego platformach edukacyjnych. Oceny są wpisywane do dziennika i będą uwzględniane przy ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych.

2. Brak aktywności ucznia w korzystaniu z materiałów wskazanych i udostępnianych przez nauczyciela , który uniemożliwi nauczycielowi ocenianie pracy ucznia i jego postępów w nauce, może skutkować nieklasyfikowaniem z przedmiotu . Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego w takiej sytuacji zostaną określone w odrębnym zarządzeniu.
3. Wszystkie przesłane przed 25 marca 2020 r. materiały edukacyjne oraz zlecone uczniom do wykonania zadania są traktowane jako materiał testowy, będący formą przygotowywania się nauczycieli i uczniów do kształcenia na odległość. Niewywiązanie się ucznia z zadań i prac zleconych przez nauczyciela do tego czasu nie przynosi negatywnych skutków postaci oceny z przedmiotu lub uwagi z zachowania. Równocześnie nauczyciele mają prawo docenić aktywność edukacyjną ucznia w tym okresie wpisując oceny z przedmiotu lub uwagę pozytywną z zachowania.

§ 4

Zarządzenie przekazuje się do wiadomości nauczycieli , uczniów i rodziców przez dziennik elektroniczny – moduł: pliki szkoły oraz przez umieszczenie go na stronach internetowych szkoły i przedszkola, a także na tablicach informacyjnych w placówkach.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 25 marca 2020 r.

Elżbieta Leśniak
dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych
w Sieprawiu